Kancelaria - logo
porady prawne
www. e - windykacja.com

Newsletter
Adres e-mail
Imię

Jesteś 2106805 gościem strony
Dziękujemy !

ustawa - radca prawny Ustawa o radcach prawnych


Ustawa o radcach prawnych z dnia 1982-07-06 r. (Dz.U. 1982 Nr 19, poz. 145) tekst jednolity z dnia 2002-06-20 r. (Dz.U. 2002 Nr 123, poz. 1059)

zmiany: Dz.U. 2005 Nr 163, poz. 1361, Dz.U. 2004 Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577, Nr 202, poz. 2067, Dz.U. 2003 Nr 124, poz. 1152, Dz.U. 2002 Nr 126, poz. 1069, Nr 153, poz. 1271

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Ustawa określa zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych.
2. Tytuł zawodowy "radca prawny" podlega ochronie prawnej.
Art. 2.
Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.
Art. 3.
1. Zawód radcy prawnego może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.
2. Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.
3. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
5. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
6. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577) - w zakresie określonym tymi przepisami.
Art. 4.
1. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.
2. (uchylony)
3. (utracił moc)
Art. 5.
1. Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, zwanego dalej "samorządem".
2. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych.
3. Nadzór nad działalnością samorządu wykonuje Minister Sprawiedliwości w zakresie i formach określonych niniejszą ustawą.

Rozdział 2. Wykonywanie zawodu radcy prawnego
Rozdział 3. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego
Rozdział 4. Aplikacja radcowska i egzamin radcowski
Rozdział 5. Samorząd radców prawnych
Rozdział 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna
Rozdział 7. Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe
powrót wsteczdo góry góra
Login
Hasło

Valid HTML 4.01
Valid CSS
Kancelaria | Kontakt | Pomoc | Oferta | Regulamin
Kancelaria Prawna
Radca Prawny Andrzej Stachowiak
Kontakt: bok@e-windykacja.com tel. (071) 369 90 70, kom. 662 521 959
Biuro Windykacji: windykacja@e-windykacja.com tel. (071) 338 06 15
Kancelaria Prawna: kancelaria@e-windykacja.com tel. (071) 369 90 70