Kancelaria - logo
porady prawne
www. e - windykacja.com

Newsletter
Adres e-mail
Imię

Jesteś 2167190 gościem strony
Dziękujemy !

Tabela opłat

OPŁATY SĄDOWE

Opłata stała

1) zażalenie na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza 40 zł.
2) zażalenie na postanowienie w przedmiocie skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny 40 zł.
3) zażalenie na postanowienie w przedmiocie przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia 40 zł.
4) zażalenie na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora 40 zł.
5) zażalenie na postanowienie w przedmiocie należności świadka 40 zł.
6) wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 40 zł.
7) apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu 40 zł.
8) wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego 40 zł.
9) wniosek o zabezpieczenie dowodu 40 zł.
10) wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 300 zł.
11) wniosek o uznanie ugody zawartej przed sądem zagranicznym 300 zł.
12) wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed sądem zagranicznym 300 zł.
13) wniosek o wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym 300 zł.
14) wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego sądu polubownego lub ugody zawartej przed zagranicznym sądem polubownym 300 zł.
15) skarga na czynności komornika 100 zł.
16) zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej 100 zł.
17) skarga na orzeczenie referendarza w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

1) pozew o rozwód 600 zł.
2) pozew o separację 600 zł.
3) pozew o ochronę dóbr osobistych 600 zł.
4) pozew o ochronę niemajątkowych praw autorskich 600 zł.
5) pozew o ochronę niemajątkowych praw wynikających z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych (ochronę praw twórcy projektu wynalazczego) 600 zł.
6) pozew o ochronę innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 600 zł.
7) W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie
8) pozew o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 200 zł.
9) pozew o unieważnienie małżeństwa 200 zł.
10) pozew o rozwiązanie przysposobienia 200 zł.
11) pozew o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 200 zł.
12) pozew o unieważnienie uznania dziecka 200 zł.
13) pozew o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej 200 zł.
14) pozew o naruszenie posiadania 200 zł.
15) pozew o uchylenie uchwały organu spółdzielni 200 zł.
16) pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej 200 zł.
17) pozew o przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej 200 zł.
18) pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł.
19) pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200 zł.
20) pozew w postępowaniu uproszczonym przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
do 2.000 zł. - 30 zł.
od 2.001 zł. do 5.000 zł. - 100 zł.
od 5.001 zł. do 7.500 zł. - 250 zł.
od 7.501 zł. - 300 zł.

Sprawy gospodarcze

1) pozew w sprawie o rozwiązanie spółki 2.000 zł.
2) pozew w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki 2.000 zł.
3) pozew w sprawie o uchylenie uchwały organu spółki 2.000 zł.
4) pozew w sprawie z zakresu ochrony środowiska 100 zł.
5) pozew w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji 1.500 zł.
6) pozew w sprawie o unieważnienie przetargu 1.500 zł.
7) odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie 1.000 zł.
8) zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 500 zł.
9) odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie 100 zł.
10) zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 50 zł.
11) odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie 3.000 zł.
12) skarga na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach zamówień publicznych 3.000 zł.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

1) wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 100 zł.
2) wniosek o zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej 100 zł.
3) wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków 100 zł.
4) wniosek o zniesienie separacji 100 zł.
5) wniosek o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 100 zł.
6) wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego. 100 zł.
7) wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej 1.000 zł.
8) wniosek o podział majątku wspólnego zawierający zgodny projekt podziału tego majątku 300 zł.

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

1) wniosek o ustanowienie drogi koniecznej 200 zł.
2) wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 200 zł.
3) wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie 200 zł.
4) wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej 100 zł.
5) wniosek o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania 100 zł.
6) wniosek o rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej 100 zł.
7) wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie 2.000 zł.
8) wniosek o zniesienie współwłasności 1.000 zł.
9) wniosek o zniesienie współwłasności zawierający zgodny projekt zniesienia współwłasności 300 zł.

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

1) wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 200 zł.
2) wniosek dotyczący wpisu udziału w prawie część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziałunie mniej jednak niż 100 zł.
3) wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności jedną opłatę stałą niezależnie od liczby udziałów w tych prawach150 zł.
4) wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 150 zł.
5) wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha; 150 zł.
6) wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń 150 zł.
7) wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych 150 zł.
8) wniosek o założenie księgi wieczystej 60 zł.
9) wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości 60 zł.
10) wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części 60 zł.
11) wniosek o sprostowanie działu I-O 60 zł.
12) wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 60 zł.
13) wniosek o dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy 60 zł.
14) wniosek o założenie księgi wieczystej w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej jedna opłata stała60 zł.
15) wniosek o wykreślenie wpisu 1 opłaty pobranej od wniosku o wpis
16) wniosek o złożenie do zbioru dokumentów opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

1) wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 50 zł.
2) wniosek o zabezpieczenie spadku 50 zł.
3) wniosek o sporządzenie spisu inwentarza 50 zł.
4) wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł.
5) apelacja, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku 100 zł.
6) wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu 100 zł.
7) wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu 100 zł.
8) wniosek o dział spadku 500 zł.
9) wniosek o dział spadku, jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku 300 zł.
10) wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności 1.000 zł.
11) wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności zawierający zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności 600 zł.

Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego

1) wniosek o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 1.000 zł.
2) wniosek o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 500 zł.
3) wniosek o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, gdy dotyczy jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców 1.000 zł.
4) wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym 300 zł.
5) wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego 300 zł.
6) wniosek o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców 400 zł.
7) wniosek o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców 150 zł.
8) wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego 150 zł.
9) wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych 150 zł.
10) skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 100 zł.
11) inne wniosków niż wymienione w art. 52-58, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym 300 zł.
12) wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów 200 zł.
13) wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów 100 zł.
14) wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów 50 zł.
15) wniosek o przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego 40 zł.
16) wniosek o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym 40 zł.

Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym

1) wniosek w sprawie między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór 300 zł.
2) wniosek o umorzenie utraconego dokumentu 200 zł.
3) złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego 100 zł.
4) wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia 100 zł.

Postępowanie zabezpieczające

1) wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie 40 zł.
2) wniosek o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego 40 zł.
3) wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie 100 zł.
4) wniosek o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego 100 zł.

Postępowanie egzekucyjne

1) wniosek o wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 40 zł.
2) wniosek o ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela 40 zł.
3) wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać 40 zł.
4) wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego 40 zł.
5) wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku 40 zł.
6) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty 50 zł.
7) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika 50 zł
8) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu 50 zł
9) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki 50 zł
10) wniosek o ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości 50 zł
11) wniosek o umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono 50 zł
12) zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości 100 zł.
13) zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów 100 zł.
14) wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania 100 zł.
15) wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności100 zł.
16) wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika 100 zł.
17) wniosek o zatwierdzenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień 100 zł.
18) wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 1.000 zł.
19) wniosek o wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 1.000 zł.

Postępowanie upadłościowe, układowe i naprawcze

1) wniosek o ogłoszenie upadłości 1.000 zł.
2) wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego 1.000 zł.
3) wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego 200 zł.
4) wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego 200 zł.
5) zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym 200 zł.
6) sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności 200 zł.
7) zarzuty przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału 100 zł.
8) wniosek o uchylenie lub zmianę układu 100 zł.
9) wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego 100 zł.
10) wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. 100 zł.

Opłata stosunkowa

Cały wpis - liczony od wartości przedmiotu sporu
1) pozew i pozew wzajemny
2) wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części
3) apelacja
4) skarga kasacyjna
5) skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
6) interwencja główna
7) skarga o wznowienie postępowania
8) skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych
Połowa wpisu - liczony od wartości przedmiotu sporu
1) sprzeciw od wyroku zaocznego 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych
Czwarta część wpisu - liczony od wartości przedmiotu sporu
1) pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych
Piąta część wpisu - liczony od wartości przedmiotu sporu
1) interwencja uboczna
2) zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych
Trzy czwarte wpisu - liczony od wartości przedmiotu sporu
1) od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym
2) od powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym
5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

W sprawach z zakresu prawa pracy w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową. 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych
Opłata podstawowa
Strona zwolniona od kosztów sądowych wnosi opłatę podstawową: pisma:
1) pozew i pozew wzajemny; 30 zł.
2) apelacja i zażalenie; 30 zł.
3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; 30 zł.
4) sprzeciw od wyroku zaocznego; 30 zł.
5) zarzuty od nakazu zapłaty; 30 zł.
6) interwencja główna i uboczna; 30 zł.
wniosek:
1) o wszczęcie postępowania nieprocesowego, 30 zł.
2) o ogłoszenie upadłości, 30 zł.
skarga:
1) o wznowienie postępowania, 30 zł.
2) o uchylenie wyroku sądu polubownego, 30 zł.
3) na orzeczenie referendarza sądowego, 30 zł.
4) na czynności komornika; 30 zł.
5) odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 30 zł.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

1) w sprawach z zakresu prawa wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 30 zł.
2) pracownik i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od pism podlegających opłacie wymienionych w ust. 1, także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy 30 zł.
3) w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 30 zł.

Opłata kancelaryjna

1) wniosek o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu 6 zł. za każdą rozpoczętą stronicę
2) wniosek o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 6 zł. za każdą rozpoczętą stronicę
3) wniosek o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 6 zł. za każdą rozpoczętą stronicę
4) wniosek o wydanie na podstawie akt zaświadczenia 6 zł. za każdą rozpoczętą stronicę
5) wnioski od pkt 1 - 4 sporządzone w języku obcym albo zawierające tabele 6 zł. za każdą rozpoczętą stronicę x 2
6) wniosek o odpis księgi wieczystej, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej 6 zł. za każdą rozpoczętą stronicę
7) wniosek o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 1 zł. za każdą rozpoczętą stronicę

Zwolnienie od kosztów sądowych

Nie uiszcza się opłat:
1) wniosek o sporządzenie uzasadnienia oraz doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, zgłoszonego w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji
2) wniosek o zabezpieczenie roszczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie
3) wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
4) wniosek o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu
5) wniosek będący podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd
6) wniosek o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt
7) skarga na orzeczenie referendarza sądowego o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych
8) zażalenie na postanowienie sądu odmawiające zwolnienia lub cofające zwolnienie od kosztów sądowych
9) zażalenie dotyczące wyłącznie wysokości opłaty albo wysokości wydatków są wolne od opłat sądowych
10) wniosek, zażalenie i apelacja nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich
11) zażalenie, wniesione na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pisma albo na postanowienie sądu o odrzuceniu środka zaskarżenia, sąd uzna za oczywiście uzasadnione
Nie mają obowiązku uiszczać opłat:
1) strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych
2) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów
3) strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone
4) pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35 i 36
5) kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy
6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka
7) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony zbiorowych interesów konsumentów
8) inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy
9) strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego
10) strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd - w zakresie przyznanego jej zwolnienia
11) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony indywidualnych interesów konsumenta - w zakresie przyznanego konsumentowi przez sąd zwolnienia od kosztów sądowych
12) w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wydatki ponosi Skarb Państwa
powrót wsteczdo góry góra
Login
Hasło

Valid HTML 4.01
Valid CSS
Kancelaria | Kontakt | Pomoc | Oferta | Regulamin
Kancelaria Prawna
Radca Prawny Andrzej Stachowiak
Kontakt: bok@e-windykacja.com tel. (071) 369 90 70, kom. 662 521 959
Biuro Windykacji: windykacja@e-windykacja.com tel. (071) 338 06 15
Kancelaria Prawna: kancelaria@e-windykacja.com tel. (071) 369 90 70